ซื้อที่ไว้ไม่ได้มาดู 1 ปี มาดูอีกที ทำไมมีต้นลำไย

ซื้อที่ไว้ไม่ได้มาดู 1 ปี มาดูอีกที ทำไมมีต้นลำไย

บ น โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ มี ผู้ ใ ช้ บั ญ ชี T i k t o k @ 0 0 0 0 1 9 9 5 k a m n u a l ห นุ่ ม เ จ้ า ข อ ง ที่ ร า ย ห นึ่ ง โ พ ส ต์ ค ลิ ป ที่ บ อ ก เ ล่ า เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เ จ้ า  ตั ว ซื้ อ ที่ ดิ น เ ป ล่ า ไ ว้ เ เ ล้ ว ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ม า ดู เ กื อ บ ปี เ พ ร า ะ เ รื่ อ ง โ ค วิ ด พ อ ค รั้ ง นี้ เ ข้ า ม า ดู ที่ ป ร า ก ฏ ว่ า มี ก า ร ล้ อ ม รั้ ว ที่ ดิ น เ อ า ไว้ เ เ ถ ม ยั ง มี ต้ น ลำ ไ ย ป ลู ก อ ยู่ เ ต็ ม พื้ น ที่ อี ก ด้ ว ย โ ด ย ไ ม่ ท ร า บ ว่ า เ ป็ น ฝี มื อ ข อ ง ใ ค ร เ เ ล ะ มี เ จ ต น า อ ย่ า ง  ไ ร ใ น ก า ร ทำ เ เ บ บ นี้

โ ด ย เ จ้ า ตั ว ไ ด้ ร ะ บุ เ เ ค ป ชั น ว่ า #ส ว น เ เ ม่ ริ ม ซื้ อ ใ ว้ ไ ม่ ไ ด้ ม า ดู ม า อี ก ที มี ค น  ม า ป ลู ก ต้ น ลำ ไ ย  ปั ก ล้ อ ม รั้ ว โ ด ย มิ ท ร า บ เ  จ ต น า จ ะ ยึ ด ค ร อ ง ห รื อ ดู เ เ ล ใ ห้ เ เ ต่ ก็ ข อ บ คุ ณ  ที ดู เ เ ล ตั ด ห ญ้ า ใ ห้ อ ย่ า ง ดี ภ า ย ใ น ค ลิ ป เ จ้ า ข อ ง ที่ ไ ด้ พู  ด ติ ด ต ล ก ว่ า โ ช ค ดี รั บ ปี ใ ห ม่ เ ล ย ตั้ ง ใ จ จ ะ ม า ตั ด ห ญ้ า เ เ ต่ ม า เ จ อ ต้ น ลำ ไ ย ต้ น ฝ รั่ ง  ทั้ ง ป ลู ก ทั้ ง ตั ด ห ญ้ า ใ ห้ เ รี ย บ ร้ อ ย  มี ต้ น ลำ ไ ย ป ลู ก เ อ า ไ ว้ ห ล า ย ต้ น เ ล ย  มี รั้ ว ล้ อ ม ไ ว้ ใ ห้ เ ส ร็ จ

ซึ่ ง ตั ว เ จ้ า ข อ ง ที่ เ อ ง ก็ ยั ง ค ง ม อ ง ใ น เ เ ง่ ดี ว่ า อ า จ จ ะ เ ป็ น ค ว า ม ป ร า ร ถ น า ดี จ า ก ใ ค ร สั ก ค น ห รื อ เ  ป ล่ า เ พ ร า ะ ห า ก ห ญ้ า ย า ว เ กิ น ไ ป เ เ ล ะ ไ ม่ มี ใ ค ร ดู เ เ ล ก็ อ า จ จ ะ เ กิ ด ไ ฟ ไ ห ม้ ไ ด้ เ ดื อ ด ร้ อ น บ้ า น ใ ก ล้ เ รื อ น เ คี ย ง

โ ด ย เ ร า ก็ ไ ม่ อ า จ จ ะ รู้ ไ ด้ ว่ า ก า ร ก ร ะ ทำ ใ น ลั ก ษ ณ ะ นี้ จ ะ เ ป็ น ก า ร จ ง ใ จ ค ร อ บ ค ร อ ง ที่ ดิ น ห รื อ ไ ม่ ห รื อ ค น ที่ ทำ จ ะ ไ ม่ รู้ ว่ า เ ป็ น ที่ ดิ น ที่ มี เ จ้ า ข อ ง โ ด ย มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ช า ว เ น็ ต ห ล า ย ค น เ เ น ะ นำ ใ ห้ ดำ เ นิ น ก า ร ท า ง ก ฏ ห ม า ย   หรื อ ใ ห้ พู ด คุ ย กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ส่ ว น ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น บ า ง ค น ก็ บ อ ก ว่ า มี ลั ก ษ ณ ะ ที่ จ ะ เ ป็ น ก า ร ค ร อ บ ค ร อ ง ป ร ปั ก ษ์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ siamtoday.com

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ