ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อใหม่ภายในกี่วัน

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อใหม่ภายในกี่วัน

ใบขับขี่ถือเป็นสิ่งจำเป็นของผู้ขับขี่ทุกคน โดยจะต้องพกใบอนุญาตขับขี่ตลอดเวลาที่ขับรถ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ แต่ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ จะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ผู้ใดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถตามมาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1000 บาท

แต่กรณีที่ขับรถโดยใบขับขี่หมดอายุ จะมีความผิดตามมาตรา 65 ผู้ใดขับรถเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท

การต่อใบอนุญาตขับขี่สามารถแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

1.ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ

สามารถขอรับใบขับขี่ใหม่ได้ทันที โดยเสียค่าธรรมเนียมการต่ออายุตามปกติ (ใบขับขี่รถยนต์อายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 500 บาท และค่าคำขอ 5 บาท รวมทั้งสิ้น 505 บาท และใบขับขี่จักรยานยนต์อายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 250 บาท และค่าคำขอ 5 บาท รวมทั้งสิ้น 255 บาท)

2.ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ

สามารถขอรับใบขับขี่ใหม่ แต่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการสอบข้อเขียนเสียก่อน (ต้องผ่านร้อยละ 90 หรือคิดเป็นทั้งสิ้น 45 ข้อ จากข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ) จึงจะสามารถขอรับใบขับขี่ใหม่ได้

3.ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ

จำเป็นต้องปฏิบัติแบบเดียวกับการขอรับใบขับขี่ใหม่ โดยต้องผ่านการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และต้องใช้ใบรับรองแพทย์

นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่รถส่วนบุคคล ทุกกรณี ไม่ว่าจะก่อนสิ้นอายุหรือสิ้นอายุไปแล้วนั้น จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและอบรม 1 ชั่วโมง จึงจะสามารถขอรับใบขับขี่ใบใหม่ได้

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ